Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön. Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklassa 31 sekä asetuksen liitteessä II.

Mistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote vaaditaan
Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen
CLP-luokitus ja -merkinnät käyttöturvallisuustiedotteessa
Altistumisskenaariot

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen ja ajantasaistaminen
Huomioitavia asioita käyttöturvallisuustiedotteessa 

 

Mistä kemikaaleista käyttöturvallisuustiedote vaaditaan

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön saattamisesta, on toimitettava käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle

 • vaaralliseksi luokitellusta aineesta ja seoksesta; tai
 • aineesta, joka on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB); tai
 • erityistä huolta aiheuttavasta aineesta eli luvanvaraisten aineiden kandidaattilistan aineesta.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava vastaanottajan pyynnöstä luokittelemattomasta seoksesta eli seoksesta, joka ei täytä vaaralliseksi luokittelun kriteereitä mutta sisältää:

 • terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta vähintään yksi painoprosenttia (ei kaasumainen) tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia (kaasumainen aine); tai
 • vähintään 0,1 painoprosenttia (ei kaasumainen) sellaista ainetta, joka on syöpää aiheuttava (kat. 2), lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1A, 1B ja 2), ihoa herkistävä (kat. 1), hengitysteitä herkistävä (kat. 1), tai vaikuttaa imetykseen tai imetyksen kautta taikka on PBT-, vPvB- tai luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla oleva aine; tai
 • ainetta, jolle on yhteisöalueella määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo.

Yleiseen kulutukseen tarkoitetusta vaaralliseksi luokitellusta aineesta tai seoksesta ei tarvitse toimittaa käyttöturvallisuutiedotetta, jos muutoin annetaan riittävät tiedot turvalliselle käytölle, paitsi jos jatkokäyttäjä tai jakelija pyytää sen. Kuluttajille käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvitse toimittaa.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedote tulee laatia REACH-asetuksen liitteen II mukaisesti. Liitettä II on muutettu CLP-asetuksen 59 artiklan 5 kohdalla sekä EU-asetuksilla 453/2010 ja 2015/830. Kesäkuun 2015 alusta sovelletaan EU-asetuksen 2015/830 vaatimuksia. Jos kuitenkin käyttöturvallisuustiedote on toimitettu mille tahansa vastaanottajalle ennen kesäkuuta 2015, voidaan EU-asetuksen 453/2010 mukaista käyttöturvallisuustiedotetta käyttää toukokuun 2017 loppuun.

Käyttöturvallisuustiedotteessa on 16 pääkohtaa sekä näiden alla alakohtia, jotka kaikki on täytettävä. Tiedot on annettava selkeästi ja tiiviissä muodossa. Käyttöturvallisuustiedotteella ei ole määrämittaa. Tiedotteen on vastattava kemikaaliturvallisuusraporttia, jos sellainen vaaditaan artiklan 14 mukaan, ja asiaankuuluvat altistumisskenaariot on liitettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen.

CLP-luokitus ja -merkinnät käyttöturvallisuustiedotteessa

CLP-asetusta (EU-asetus N:o 1272/2008) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta on sovellettu aineille joulukuusta 2010 ja seoksille kesäkuusta 2015. Markkinoilla saa kuitenkin olla väistyvän tavan mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia ja niille voi käyttää väistyvää luokitusta ja merkintöjä KTT:ssa 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

Altistumisskenaariot

Altistumisskenaarioissa kuvataan toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet kemikaalin turvalliselle käytölle Aineen rekisteröijä laatii altistumisskenaariot kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä, jos aine on luokiteltu vaaralliseksi (muutamaa vaaraluokkaa lukuunottamatta) tai se on PBT- tai vPvB-aine. Laaditut altistumisskenaariot on liitettävä käyttöturvallisuustiedotteen liitteiksi ja ne on huomioitava myös seosten käyttöturvallisuustiedotteissa.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen ja ajantasaistaminen

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään päivänä, jona aine tai seos toimitetaan ensimmäistä kertaa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa kemikaali saatetaan markkinoille. Suomessa toimituskielet ovat suomi ja/tai ruotsi vastaanottajasta riippuen.

REACH-asetuksenssa on asetettu velvoite ”toimittaa” käyttöturvallisuustiedote. Ei siis riitä, että käyttöturvallisuustiedote pelkästään saatetaan passiivisesti saataville esimerkiksi internetissä. Jos käyttöturvallisuustiedote halutaan toimittaa sähköisesti, voidaan se lähettää sähköpostin liitetiedostona muodossa, joka on yleensä kaikkien vastaanottajien käytettävissä. Sen sijaan sähköpostiviesti, jossa on linkki yleiselle verkkosivustolle, josta käyttöturvallisuustiedote pitää etsiä ja ladata, ei ole hyväksyttävä toimitustapa. Käyttöturvallisuustiedotteeseen suoraan johtava linkki voitaisiin hyväksyä tietyin edellytyksin, mutta edellytyksiä ei ole toistaiseksi määritelty. 

Käyttöturvallisuustiedote on viipymättä saatettava ajantasalle, kun on saatavilla uusia tietoja, jotka voivat vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin, on saatavilla uusia tietoja vaaroista, lupa luvanvaraisen aineen käytölle on myönnetty tai evätty tai kun on asetettu rajoitus. Ajantasaistettu versio on toimitettava maksutta kaikille aiemmille vastaanottajille, joille ainetta tai seosta on toimitettu edellisten 12 kuukauden aikana.

Huomioitavia asioita käyttöturvallisuustiedotteessa

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

 • oltava yhdenmukainen varoitusetiketin kanssa ja rekisteröitävien aineiden osalta tuotetunnisteen on oltava sama kuin rekisteröinnissä
 • aineelle mainittava REACH-rekisteröintinumero

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

 • ilmoitetaan vastaanottajien kannalta merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita toimittaja ei suosittele
 • mainittujen käyttöjen vastattava kemikaaliturvallisuusraporttia ja liitteenä olevia altistumisskenaarioita
 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

 • CLP-luokitus aineelle ja seokselle
 • luetellut haittavaikutukset yhdenmukaiset KTT:n kohtien 9-12 kanssa

2.2 Merkinnät

 • CLP-merkinnät aineelle ja seokselle  

HUOM. Seoksen KTT:ssa voi olla väistyvä luokitus ja merkinnät 1.6.2017 asti, jos seos on saatettu markkinoille väistyvän lainsäädännön mukaisesti luokiteltuna, merkittynä ja pakattuna ennen 1.6.2015.

 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
 Täytetään joko kohta 3.1 tai 3.2

3.1 Aineet

 • pääaineosan kemiallinen yksilöinti
 • epäpuhtauden, stabilisaattorin tai yksittäisen aineosan (muun kuin pääaineosan), joka itse luokitellaan tai joka vaikuttaa aineen luokitukseen, kemiallinen yksilöinti

3.2 Seokset

 • seoksen aineosista ilmoitetaan tuotetunnisteet (jos saatavilla), pitoisuudet tai pitoisuuden vaihteluvälit ja luokitukset sekä tiedossa olevat REACH-rekisteröintinumerot, joista jatkokäyttäjä ja jakelija voi jättää neljä viimeistä numeroa pois
 • aineille ilmoitetaan CLP-luokitus

Luokiteltujen seosten ilmoitettavat aineosat:

 • terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet, jos niiden pitoisuus on vähintään yhtä suuri kuin alhaisin REACH-liitteen II kohdassa 3.2.1 mainitut arvot
 • aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistumisen raja-arvo
 • PBT- ja vPvB-aineet sekä kandidaattilistan aineet, kun aineen pitoisuus seoksessa yli 0,1%

Luokittelemattomien seosten ilmoitettavat aineosat:

 • terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet, kun yksittäisen aineen pitoisuus yli 1% (kaasumaiset yli 0,2 til-%)
 • aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistumisen raja-arvo, kun yksittäisen aineen pitoisuus yli 1% (kaasumaiset yli 0,2 til-%)
 • PBT- ja vPvB-aineet sekä kandidaattilistan aineet, kun aineen pitoisuus seoksessa yli 0,1%

Huom! On suositeltavaa ilmoittaa CLP-asetuksen ympäristövaarallisuus luokituksen M-kertoimet vesiympäristölle erittäin myrkyllisille aineille (välitön kategoria 1 ja krooninen kategoria 1 )

Päivitetty 29.8.2017