Esirekisteröinti

Esirekisteröinnin tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan helpottaa tietojen yhteiskäyttöä rekisteröijien välillä, jotta voidaan vähentää tarpeetonta testaamista ja pienentää teollisuuden kustannuksia. Esirekisteröinnin ansiosta yritys voi hyödyntää vaiheittaisen rekisteröinnin aikataulua ja jatkaa vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistusta ja maahantuontia jopa useiden vuosien ajan ennen varsinaista rekisteröintiaikaa.

Esirekisteröinti on mahdollista tietyn aikataulun puitteissa vaiheittain rekisteröitäville aineille, joilla tarkoitetaan olemassa olevia aineita, niitä aineita, joita on valmistettu vähintään kerran 1.6.1992 – 1.6.2007 välisenä aikana, mutta ei ole tuolloin saatettu markkinoille sekä ns. ei-enää polyymerejä (no-longer polymers). Olemassa olevat aineet ovat aineita, jotka on mainittu nk. EINECS-luettelossa (European Inventory of Existing Commercial Substances). Luettelo sisältää n. 100 000 ainetta, jotka olivat kaupallisessa käytössä Euroopan yhteisön alueella ennen syyskuuta 1981.

Esirekisteröinti 1.6.2008-1.12.2008

EU:n alueella valmistettavien tai markkinoille saatettavien rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvien vaiheittain rekisteröitävien aineiden esirekisteröinti oli mahdollista 1.6.2008 ja 1.12.2008 välisenä aikana yrityksille, joiden toiminta on alkanut ennen 1.12.2008. Jos valmistaja tai maahantuoja ei esirekisteröinyt vaiheittain rekisteröitävää ainetta tuona aikana, tulee aine rekisteröidä ennen sen valmistuksen tai maahantuonnin jatkamista (tai hyödyntää myöhäistä esirekisteröintiä).

Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut sivuillaan listan esirekisteröidyistä aineista.

Tietojenvaihtofoorumi - SIEF

Jokaista esirekisteröityä ainetta varten muodostetaan tietojenvaihtofoorumi (SIEF – Substance Information Exchange Forum), johon osallistuvat kaikki esirekisteröijät (mahdolliset rekisteröijät, (varhais)rekisteröijät ja tietojen haltijat). Tietojenvaihtofoorumilla ei ole ennalta määrättyä oikeudellista muotoa, vaan se on foorumi, jossa jaetaan tietoja tietystä aineesta. Tietojenvaihtofoorumit muodostetaan 1.1.2009 jälkeen esirekisteröintifoorumeissa (pre-SIEF) ja ne ovat toiminnassa 1.6.2018 saakka. Tiedonvaihtofoorumeita ei hallinnoi ECHA vaan yritykset päättävät itse foorumien toiminnasta käytännössä.

Myöhäinen esirekisteröinti

Jos yritys valmistaa tai maahantuo vaiheittain rekisteröitävää ainetta ensimmäisen kerran yhden tonnin tai yli vuodessa 1.12.2008 tai sen jälkeen, yrityksen on mahdollista tehdä ns. myöhäinen esirekisteröinti 6 kk kuluessa siitä, kun rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvan vaiheittain rekisteröitävän aineen valmistus tai maahantuonti saavuttaa yhden tonnin vuodessa ja viimeistään 12 kuukautta ennen varsinaista rekisteröintiaikaa riippuen aineen tonnimäärästä. Viimeinen vaiheittaisen rekisteröinnin määräaika 1-100 t/v valmistettaville tai maahantuotaville aineille on 31.5.2018, ja myöhäinen esirekisteröinti on mahdollista tehdä näille aineille viimeistään 31.5.2017. Yli 1000 t/v ja 100-1000 t/v valmistettavien tai maahantuotavien aineiden vaiheittaisen rekisteröinnin määräajat ovat umpeutuneet eikä myöhäinen esirekisteröinti ole mahdollista.

Esirekisteröinti tehdään ECHA:n REACH-IT järjestelmään. Esirekisteröintiä varten mahdollisen rekisteröijän tarvitsee toimittaa Euroopan kemikaalivirastolle perustiedot tuotetusta tai maahantuodusta aineesta (aineen tunnistetiedot, rekisteröijän tunnistetiedot, aineen tonnimäärien rajat sekä muiden sellaisten aineiden tunnistetiedot, jotka voivat auttaa ko. aineen ominaisuuksien määrittämisessä) (artikla 28).