REACH-asetuksen mukaiset toimijat

REACH-asetus koskee aineiden valmistajia ja maahantuojia, esineiden valmistajia (esineen tuottajia) ja maahantuojia, aineiden jatkokäyttäjiä ja jakelijoita. Selviytyäkseen velvoitteistaan yrityksen on tunnistettava missä roolissa/rooleissa se toimii suhteessa REACH-asetukseen. Käsiteltävistä aineista riippuen yrityksellä voi olla useampia rooleja ja sen velvoitteet voivat vaihdella ainekohtaisesti.

Vastuu aineiden riskien arvioinnista ja niiden edellyttämistä turvallisuustoimenpiteistä on siirtynyt ensisijaisesti yrityksille.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet.

Velvoitteet Valmis-taja Maahan-tuoja

Esineen
tuottaja/
maahantuoja

Jatko-käyttäjä Jakelija
(myös
esineen)
Aineiden rekisteröinti (ECHAan) X
X
(tai ainoa edustaja)

 X
(tarkoituksella vapautuvat aineet)

   
SVHC-aineet,
ilmoitus
(ECHAan)
    X    
Tietojen
säilytys ja
tiedottamisvelvollisuus
toimitusketjussa
(KTT, SVHC-aineet ym.)
X X X X X
Velvollisuus hakea lupaa liitteen XIV aineiden käytölle (ECHAlta) X
X
X
(tuottajat)
X
 
Rajoitusten noudattaminen (liite XVII) X X X X X
Tunnistetut käytöt, ilmoitus (rekisteröijälle/ ECHAan)       X  

 

REACH-asetuksen toimeenpanoa hallinnoimaan on perustettu Helsinkiin Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

Kussakin EU-maassa määrätään kansallisella lainsäädännöllä ketkä hoitavat asetuksen toimeenpanon edellyttämiä kansallisia viranomaistoimenpiteitä (toimivaltainen viranomainen) samoin kuin valvonnasta vastaavat viranomaiset.