Biosidiasetus

Biosidiasetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä hyväksyttiin toukokuussa 2012 ja se tuli voimaan 17.7.2012. Asetus korvasi aiemman biosididirektiivin 98/8/EU. Asetusta sovelletaan 1.9.2013 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja se on jäsenmaita suoraan sitovaa lainsäädäntöä.

Asetukseen tehdyistä muutoksista julkaistiin oma asetus (EU) N:o 334/2014 se tuli voimaan 25.4.2014. Yhdistelmä asetuksesta 528/2012 ja siihen tehdyistä muutoksista on myös julkaistu eur-lexin sivuilla.

Seuraavassa taulukossa on suorat linkit alkuperäisen biosidiasetuksen 528/2012 lukujen ja liitteiden teksteihin: 

 528/2012 Resitaalit
 Luku I
Soveltamisala ja määritelmät
 Luku II
Tehoaineiden hyväksyminen 
 Luku III
Tehoaineiden hyväksymisen uusiminen ja tarkistaminen
 Luku IV Biosidivalmisteiden lupien yleiset periaatteet
 Luku V
Yksinkertaistettu lupamenettely
 Luku VI
Biosidivalmisteita koskevat kansalliset luvat
 Luku VII
Vastavuoroisen tunnustamisen menettelyt
 Luku VIII
Biosidivalmisteita koskevat unionin luvat
 Luku IX
Lupien peruuttaminen, tarkistaminen ja muuttaminen
 Luku X Rinnakkaisvalmisteiden kauppa
 Luku XI
Tekninen vastaavuus
 Luku XII
Poikkeukset
 Luku XIII Käsitellyt esineet
 Luku XIV Tietosuoja ja tietojen yhteiskäyttö
 Luku XV Tiedotus ja viestintä
 Luku XVI Kemikaalivirasto
 Luku XVII Loppusäännökset
 LIITE I Luettelo 25 artiklan a alakohdassa tarkoitetuista tehoaineista
 LIITE II Tehoaineita koskevat tietovaatimukset
1 Osasto. Kemialliset aineet
2 Osasto. Mikro-organismit
 LIITE III
Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset
1 Osasto. Kemialliset aineet
2 Osasto. Mikro-organismit
 LIITE IV
Yleiset säännöt tietovaatimusten mukauttamiselle
 LIITE V Biosidivalmisteryhmät ja niiden kuvaukset, joihin viitataan 2 artiklan 1 kohdassa
 LIITE VI Biosidivalmisteista toimitettavien asiakirja-aineistojen arviointia koskevat yleiset periaatteet
 LIITE VII Vastaavuustaulukko
Päivitetty 1.12.2014