CLP-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1272/2008 kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), hyväksyttiin EU:ssa joulukuussa 2008. CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.12.2008. Asetusta on muutettu komission asetuksilla (EY) N:o 790/2009 (1. tekninen mukautus), (EU) N:o 286/2011 (2. tekninen mukautus), (EU) N:o 618/2012 (3. tekninen mukautus), (EU) N:o 487/2013 (4. tekninen mukautus), (EU) N:o 944/2013 (5. tekninen mukautus), (EU) N:o 605/2014 (6. tekninen mukautus), (EU) N:o 1297/2014, (EU) 2015/1221 (7. tekninen mukautus), (EU) 2016/918 (8. tekninen mukautus), (EU) 2016/1179 (9. tekninen mukautus) ja (EU) 2017/776 (10. tekninen mukautus). Ensimmäiseen tekniseen mukautukseen on annettu oikaisuasetus (EU) N:o 758/2013 liittyen liitteen VI virhellisiin tietoihin. CLP-asetuksen nojalla Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista on säädetty  komission asetuksessa (EU) N:o 440/2010 (ns. maksuasetus) 

Ajantasainen CLP-asetus

Oikean sarakkeen asiaankuuluviin kohtiin on lisätty linkit teknisiin mukautuksiin, joita konsolidoitu asetus ei sisällä.

OSASTO I YLEISET SEIKAT
1-4 artiklat
OSASTO II VAARALUOKITUS
5-16 artiklat
Luku 1 Tietojen tunnistaminen ja tutkiminen
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)
Luku 2 Vaaroja koskevien tietojen arviointi ja luokituksesta päättäminen
OSASTO III VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT
17-34 artiklat
Luku 1 Varoitusetiketin sisältö
Luku 2 Varoitusetikettien käyttö
OSASTO IV PAKKAUKSET
35 artikla
OSASTO V AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO
36-42 artiklat
Luku 1 Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen
Luku 2 Luokitusten ja merkintöjen luettelo
OSASTO VI TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA
43-47 artiklat
OSASTO VII YHTEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
48-62 artiklat
LIITE I

VAARALLISTEN AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUSTA JA MERKINTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)

LIITE II TIETTYJEN AINEIDEN JA SEOSTEN MERKINTÖJÄ JA PAKKAAMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)
LIITE III

VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)

LIITE IV TURVALAUSEKELUETTELO
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)
LIITE V VAROITUSMERKIT
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)
LIITE VI

YHTEISÖN VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELOT
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)
10. tekninen mukautus (sov. 1.6.2017)

Taulukko 3.1

Vaarallisten aineiden luokitus ja merkintä CLP-asetuksen mukaisesti
9. tekninen mukautus (sov. 1.3.2018)
10. tekninen mukautus (sov. 1.12.2018)

Taulukko 3.2 Vaarallisten aineiden luokitus ja merkintä väistyvän sääntelyn mukaisesti
9. tekninen mukautus (sov. 1.6.2017)
LIITE VII DIREKTIIVIN 67/548/ETY MUKAISEN LUOKITUKSEN JA TÄMÄN ASETUKSEN LUOKITUKSEN VÄLINEN MUUNNOSTAULUKKO
8. tekninen mukautus (sov. 1.2.2018)
LIITE VIII Kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvät yhdenmukaistetut tiedot
(EU) 2017/542 liitteen VIII lisäämisestä
(sov. 1.1.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 23.10.2017