REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 30.12.2006. Tämän jälkeen asetusta on oikaistu ja muutettu useaan kertaan.

Lisäksi REACH-asetuksen toimeenpanoon liittyen on julkaistu seuraavat komission asetukset:

  • Komission asetus Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista N:o 340/2008
  • Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta N:o 440/2008
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/9 tietojen toimittamisesta ja tietojen yhteiskäytöstä

Ajantasainen REACH-asetus

Seuraavassa taulukossa on suorat linkit konsolidoidun REACH-asetuksen (2.3.2017) osastojen ja liitteiden teksteihin. Oikean sarakkeen asiaankuuluviin kohtiin on lisätty linkit muutosasetuksiin, joita konsolidoitu versio ei sisällä eikä niitä sovellettu konsolidoidun version julkaisuhetkellä.

 OSASTO I

YLEISET SEIKAT
1-4 artiklat
 Luku 1 Aihe, soveltamisala ja soveltaminen
 Luku 2 Määritelmät ja yleinen säännös
Oikaisu  välituotteen määritelmään (koskee vain suomenkielistä asetusta)

 OSASTO II

AINEIDEN REKISTERÖINTI
5-24 artiklat
 Luku 1 Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset
 Luku 2 Rekisteröidyiksi katsotut aineet
 Luku 3 Tietyntyyppisiä eristettyjä välituotteita koskeva rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset
 Luku 4 Kaikkia rekisteröintejä koskevat yhteiset säännökset
 Luku 5 Vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin ja ilmoitettuihin aineisiin sovellettavat siirtymäsäännökset
 OSASTO III TIETOJEN YHTEISKÄYTTÖ JA TARPEETTOMIEN TESTIEN VÄLTTÄMINEN
25-30 artiklat
 Luku 1 Tavoitteet ja yleiset säännöt
 Luku 2 Muita kuin vaiheittain rekisteröitäviä aineita ja niitä vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröijiä, jotka eivät ole tehneet ennakkorekisteröintiä, koskevat säännöt
 Luku 3 Vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskevat säännöt
 OSASTO IV TIEDOTTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA
31-36 artiklat
 OSASTO V JATKOKÄYTTÄJÄT
37-39 artiklat
 OSASTO VI ARVIOINTI
40-54 artiklat
 Luku 1 Asiakirja-aineiston arviointi
 Luku 2 Aineen arviointi
 Luku 3 Välituotteiden arviointi
 Luku 4 Yhteiset säännökset
 OSASTO VII LUPAMENETTELY
55-66 artiklat
 Luku 1 Lupavaatimus
 Luku 2 Lupien myöntäminen
 Luku 3 Lupamenettelyt toimitusketjussa
 OSASTO VIII TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN JA VALMISTEIDEN VALMISTUSTA, MARKKINOILLE SAATTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET
67-73 artiklat
 Luku 1 Yleiset seikat
 Luku 2 Rajoitusmenettely
 OSASTO IX MAKSUT JA KUSTANNUKSET
74 artikla
 OSASTO X KEMIKAALIVIRASTO
75-111 artiklat
 OSASTO XI LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO
Kumottu CLP-asetuksella 20.1.2009
OSASTO XII TIEDOTTAMINEN
117-120 artiklat
OSASTO XIII TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET
121-124 artiklat
OSASTO XIV TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA
125-127 artiklat
OSASTO XV SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
128-141 artiklat
LIITE I AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖKSET
LIITE II

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEIDEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIITE III PERUSTEET AINEILLE, JOITA REKISTERÖIDÄÄN 1–10 TONNIA
LIITE IV VAPAUTUKSET 2 ARTIKLAN 7 KOHDAN A ALAKOHDAN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA
LIITE V VAPAUTUKSET 2 ARTIKLAN 7 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA
LIITE VI ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOVAATIMUKSET
LIITE VII VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN YHDEN TONNIN MÄÄRINÄ
LIITE VIII

VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 10 TONNIN MÄÄRINÄ

LIITE IX VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 100 TONNIN MÄÄRINÄ
LIITE X VAKIOTIETOVAATIMUKSET AINEISTA, JOITA VALMISTETAAN TAI TUODAAN MAAHAN VÄHINTÄÄN 1000 TONNIN MÄÄRINÄ
LIITE XI YLEISET SÄÄNNÖT LIITTEISSÄ VII–X VAHVISTETTUJEN VAKIOTESTAUSOHJELMIEN MUKAUTTAMISEKSI
LIITE XII YLEISET MÄÄRÄYKSET JATKOKÄYTTÄJILLE
AINEIDEN ARVIOINTIA JA KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTIEN LAATIMISTA VARTEN
LIITE XIII PERUSTEET HITAASTI HAJOAVIEN, BIOKERTYVIEN JA MYRKYLLISTEN AINEIDEN SEKÄ ERITTÄIN HITAASTI HAJOAVIEN JA ERITTÄIN VOIMAKKAASTI BIOKERTYVIEN AINEIDEN TUNNISTAMISEKSI
LIITE XIV

LUVANVARAISTEN AINEIDEN LUETTELO
(EU) 2017/999 liitteen XIV muuttamisesta

LIITE XV ASIAKIRJA-AINEISTOT
LIITE XVI SOSIOEKONOMINEN ANALYYSI
LIITE XVII

TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, SEOSTEN JA ESINEIDEN VALMISTUKSEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITUKSET
(EU) N:o 848/2012 liitteen XVII muuttamisesta (fenyylielohopeayhdisteet) (sov. 10.10.2017 alkaen)
(EU) N:o 2017/1000 liitteen XVII muuttamisesta (PFOA ja sen suolat) (sov. 4.7.2020) 
(EU) 2017/1510 liitteen XVII muuttamisesta (CMR-aineet)
(EU) 2018/35 liitteen XVII muuttamisesta (siloksaani D4 ja D5)
(EU) 2018/588 liitteen XVII muuttamisesta (1-metyyli-2-pyrrolidoni) (sov. 9.5.2020)
(EU) 2018/589 liitteen XVII muuttamisesta (metanoli), oikaisu (sov. 9.5.2019)
(EU) 2018/675 liitteen XVII muuttamisesta (CMR-aineet) (sov. 1.12.2018, formaldehydi 24.5.2018)
Kansalliset poikkeukset:

Valtioneuvoston asetus 647/2009 kansallisista poikkeuksista koskien asbestikuituja, lyijykarbonaatteja, lyijysulfaatteja ja arseeniyhdisteitä