Käsitellyt esineet

Biosidiasetuksessa on täysin uusi käsite, käsitellyt esineet. Käsitellyllä esineellä tarkoitetaan kaikkia aineita, seoksia tai esineitä, jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella, tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta. Käsitellyn esineen määritelmää ei ole missään muussa EU-lainsäädännössä. REACH:stä ja CLP:stä tuttu esine on tuote, jolle valmistuksessa annettu muoto, pinta tai rakenne määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin kemiallinen koostumus. Myös biosidiyhteyksissä esine määritellään näin.

Käsitelty esine voi olla siis myös nestemäinen valmiste, esim. säilöntäainetta sisältävä yleispuhdistusaine.

Markkinoille saa saattaa 1.3.2017 jälkeen vain  sellaisia biosideilla käsiteltyjä esineitä, joiden tehoaine on EU:ssa hyväksytty kyseiseen valmisteryhmään ja käyttöön tai tehoaine on vielä arvioitavana. Sama vaatimus koskee EU:n alueella ja sen ulkopuolella tuotettuja käsiteltyjä esineitä. ECHA on huhtikuussa 2017 julkaissut listan tehoaineista, joiden käyttö on sallittua esineiden käsittelyssä.

Biosidilla käsittelystä täytyy kertoa asetuksen edellyttämin merkinnöin, jos käsitellyn esineen valmistaja esittää biosidisen väittämän tai se on tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen mahdollisen altistumisen tai ympäristöön joutumisen takia. Merkintävaatimukset tulivat voimaan jo 1.9.2013.

Käsiteltyjä esineitä koskevien määräysten soveltamisesta on julkaistu päivitetty ohje joulukuussa 2014.

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä päättää täytäntöönpanosäädöksillä, onko yksittäinen valmiste tai valmisteryhmä biosidivalmiste tai käsitelty esine tai ei kumpikaan (artiklan 3 kohta 3 mukainen menettely). ECHA kerää julkaistut täytäntöönpanosäädökset sivulleen.

Päivitetty 28.4.2017