Maksut

Euroopan kemikaalivirastolla (ECHA) on keskeinen rooli biosidiasetuksen mukaisten hyväksymis- ja lupaprosessien koordinoijana. ECHA mm. arvioi eri lähteistä olevien tehoaineiden samankaltaisuuden, ylläpitää biosidivalmisterekisteriä ja julkaisee listan, jossa mainitaan ne yritykset, joilla on tietoaineiston käyttöoikeus. ECHA antaa lausunnon komissiolle toimivaltaisen viranomaisen arvioinnin perusteella unionin lupia varten ja sen sihteeristö avustaa biosidivalmistekomitean työskentelyä. ECHA perii hakemus- ja muita maksuja oman maksutaulukkonsa mukaisesti.

Kansallisilla biosidiviranomaisilla on tärkeä rooli kaikissa hakemusprosesseissa. Kansalliset viranomaiset arvioivat sekä unionin lupiin että kansallisiin valmistehakemuksiin liittyvän aineiston. Tehoaineiden riskinarviointi tapahtuu myös edelleen jäsenmaissa. Tukesin biosidimaksut on muutettu vastaamaan rakenteeltaan asetuksen mukaisia tehtäviä ja hakemustyyppejä. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 1579/2015 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista tuli voimaan 1.1.2016.