Muut biosideja koskevat määräykset

Kemikaalilaissa asetetaan toiminnanharjoittajille yleisiä velvoitteita ja määräyksiä, jotka koskevat kaikkien vaarallisten kemikaalien markkinoille saattamista. Niitä tulee noudattaa biosidisäädöksissä asetettujen velvoitteiden lisäksi.

Biosidivalmistetta markkinoille saattaessa on huolehdittava seuraavista asioista:

  • Vaarallisesta kemikaalista on tehtävä ilmoitus Tukesin kemikaalituoterekisteriin Tampereelle. Ilmoituksen tekee kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu suomalainen toimija, joka vastaa kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa.
  • Teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaaleista on tehtävä ja toimitettava vastaanottajalle REACH-asetuksen liitteen II muutosasetuksen (EU) 453/2010 mukainen käyttöturvallisuustiedote. Luokittelemattomista valmisteista, jotka sisältävät tiettyjä asetuksessa mainittuja aineita tai jos jatkokäyttäjä tai jakelija vaatii, on käyttöturvallisuustiedote toimitettava pyynnöstä. Lisätietoa REACH KTT-sivuilla.
  • Valmiste on luokiteltava, merkittävä ja pakattava säädösten mukaisesti. Pakkausmerkinnät ja käyttöohjeet on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. Vuoden 2009 alussa voimaan tullut CLP-asetus (1272/2008) korvaa siirtymäaikojen jälkeen EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset. Valmisteet tulee luokitella ja merkitä CLP-asetuksen mukaisesti viimeistään 1.6.2015.
  • Biosidiasetuksen mukaisesti pakkaukseen on merkittävä myös luvan haltijan nimi ja osoite. Ja mikäli valmiste sisältää nanomateriaaleja, tieto niistä ja erityisistä asiaa koskevista riskeistä ja kunkin nanomateriaaleja koskevan viittauksen jälkeen ilmaus "nano" suluissa.

Luvan saaneen biosidivalmisteen tehoaineet katsotaan rekisteröidyiksi REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006). Valmisteen sisältämät muut aineet tulee rekisteröidä REACH-asetuksen mukaisesti.

EU:n pesuaineasetuksen 648/2004/EY mukaisia määräyksiä sovelletaan biosidisille pesu- ja puhdistusaineille yhdessä biosidisäädösten kanssa.

Toiminnanharjoittajan on noudatettava kemikaalien markkinointia koskevia säädöksiä. Biosidivalmisteiden mainoksiin on artiklan 72 mukaisesti aina lisättävä lauseet: "Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä". Mainoksessa sana "biosidi" voidaan korvata mainostetun valmisteryhmän kuvauksella, kuten antifouling-valmiste, hyttyskarkote tai desinfiointiaine. Valmisteen mainos ei saa olla harhaanjohtava sen ihmiseen tai ympäristöön kohdistuvien riskien tai sen tehon osalta. Ilmaisuja, jotka antavat väärän mielikuvan valmisteen turvallisuudesta ei saa käyttää. Esimerkkejä tällaisista ilmaisuista ovat "Vähäriskinen biosidivalmiste", "Myrkytön", "Haitaton". Mainokseksi katsotaan esimerkiksi radio-, TV- ja lehtimainokset, www-sivut ja tuote-esitteet, jos niiden avulla pyritään edistämään tuotteen myyntiä. Uuden kemikaalilain perusteella markkinointia koskevia määräyksiä sovelletaan myös kemikaalien pakkauksissa esitettäviin väittämiin.

Päivitetty 19.8.2014