Tuholaistorjunta

Kemikaalilaissa 599/2013 säädetään ammattimaisille tuholaistorjujille tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskevasta koulutuksesta ja tutkinnosta. Tietyt tuholaisten torjuntaan tarkoitetut biosidit voidaan sallia vain tutkinnon suorittaneiden ammattilaisten käyttöön. Kaikkein vaarallisimmat aineet voidaan rajoittaa vain erityistutkinnon suorittaneiden ammattilaisten käyttöön. Lain mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy pätevöittämiskoulutuksen järjestäjän, tutkinnon vastaanottajan ja koulutusohjelman, sekä erityistutkinnon järjestäjän. Tutkinnoista on tarkemmin määrätty  valtioneuvoston asetuksessa 418/2014 .

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

Biosidivalmisteiden käyttöä koskevalla tutkinnolla osoitetaan tuholaistorjujan pätevyys. Tutkinnon tavoitteena on taata, että ammattimaisesti tuholaistorjuntaa tekevät henkilöt hallitsevat torjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön. Tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneen henkilön on tehtävä ilmoitus pätevyyden todentamista varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Ammattilaisten on todennettava pätevyytensä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Tutkinto on kerrallaan voimassa viisi vuotta.

Tarkempia määräyksiä biosidivalmisteiden käyttöä koskevan tutkinnon sisällöstä ja suorittamisesta on annettu valtioneuvoston asetuksella 418/2014.

Tuholaistorjuntakoulutusta järjestää ja tuholaistorjujan tutkinnon vastaanottaa tammikuusta 2015 lähtien Koulutuskeskus Salpaus (Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti; www.salpaus.fi).

Erityistutkinto

Jos biosidivalmisteen käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, biosidivalmisteen hyväksymisen yhteydessä voidaan päättää valmisteen luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta vain erityisen tutkinnon (erityistutkinto) suorittaneille. Myös erityistutkinto on voimassa viisi vuotta ja sen suorittaneiden tulee tehdä ilmoitus Tukesiin.

Katso lisätietoja tutkinnoista Tukesin sivuilta.

Ammattimaista tuholaistorjuntaa tekevät yritykset

Biosidivalmisteilla ammattimaista tuholaistorjuntaa suorittavan toiminnanharjoittajan on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus ennen tuholaistorjunnan aloittamista. Jo alalla toimivien toiminnanharjoittajien on tehtävä ilmoitus 31.12.2016 mennessä. Toiminnanharjoittajalla on oltava päätoimisessa palveluksessaan ainakin yksi vastuuhenkilö, jolla on kemikaalilaissa määritelty tuholaistorjuntaa koskeva koulutus tai vastaava ammattitaito ja joka on lisäksi suorittanut tuholaistorjujan tutkinnon. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto merkitsee toiminnanharjoittajan ja vastuuhenkilön ylläpitämäänsä tutkinto- ja yritysrekisteriin.

Rekisterit

Tukes tulee ylläpitämään rekistereitä tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneista henkilöistä, erityistutkinnon suorittaneista henkilöistä sekä tuholaistorjuntaa suorittavista yrityksistä ja niiden vastuuhenkilöistä. Rekisteröintijärjestelmä on tällä hetkellä kehitteillä ja ilmoituskäytännöistä tullaan tiedottamaan kun tutkintojärjestelmä on valmis.

Päivitetty 11.12.2017