Aineluettelot

Aineluetteloissa CLP-asetuksen liitteen VI osassa 3 annetaan tietyille vaarallisille aineille EU-tasolla yhdenmukaistetut eli harmonisoidut luokitukset ja merkinnät, joita on noudatettava. CLP-asetuksen voimaantultua luokitus ja merkinnät yhdenmukaistetaan vain, perimää vaurioittaville, syöpää aiheuttaville, lisääntymiselle vaarallisille ja hengitysteitä herkistäville ominaisuuksille sekä muille ominaisuuksille tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Jos aine tai jokin aineen vaaraluokka tai sen jaottelu ei sisälly aineluetteloon, valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä luokittelee aineen tai kyseisen vaaraluokan tai sen jaottelun itse säädöksiin perustuvien luokituskriteerien avulla.

CLP-asetuksen aineluettelo jakautuu kahteen luetteloon, taulukoihin 3.1 ja 3.2. Taulukko 3.1 sisältää luokitukset ja merkinnät uuden CLP-asetuksen luokitus- ja merkintäsäännösten mukaisesti, ja taulukko 3.2 väistyvän sääntelyn mukaisesti. Yritys voi CLP-asetuksessa kuvattujen siirtymäaikojen mukaisesti valita kumpaa taulukkoa se käyttää. Edellä mainituissa luetteloissa aineista käytetään ainoastaan niiden englanninkielistä nimeä (kansainvälinen kemiallinen yksilöinti). CLP-asetuksen liitteen VI luetteloissa esiintyvien aineiden suomen- ja ruotsinkieliset nimet löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista (1123/2010). Aineiden nimet on tarkoitus myöhemmin lisätä CLP-asetuksen aineluetteloon kaikilla EU-kielillä.

Taulukot sisältävät tällä hetkellä ns. ainedirektiivin (67/547/ETY) liitteeseen I tehdyt tekniset mukautukset, eli harmonisoitujen luokitusten ja merkintöjen lisäykset ja päivitykset aina ainedirektiivin 29. tekniseen mukautukseen asti. EU:ssa on hyväksytty myös 30. (komission direktiivi 2008/58/EY) ja 31. (komission direktiivi 2009/2/EY) tekninen mukautus, jotka koskevat n. 800 ja 600 ainetta. Nämä uudet muutokset sisällytettiin CLP-asetuksen aineluetteloon CLP-asetuksen 1. teknisellä mukautuksella (komission asetus 790/2009/EY), jossa siirtymäaikaa annettiin 1.12.2010 asti.

Suomenkielisessä CLP-asetuksen liitteessä VI, taulukossa 3.1 on huomattu painovirheitä. Virheitä on havaittu pääasiassa taulukon sarakkeissa "Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti" ja "Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet", jolloin esim. lukuarvoja saattaa puuttua. Asiasta on tiedotettu Euroopan komissiolle. Suosittelemme käyttämään toistaiseksi englanninkielisen CLP-asetuksen aineluetteloa, liitteen VI taulukkoa 3.1.  

Valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava sekä REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävien aineiden että muiden markkinoille saatettavien vaaralliseksi luokiteltavien aineiden luokitukset ja merkinnät ns. luokitusten ja merkintöjen luetteloon (”classification and labelling inventory”). Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ylläpitää luetteloa ja julkaisee sen verkkosivuillaan. Luettelon tavoitteena on, että samalle aineelle olisi EU-alueella käytössä vain yhdenlainen luokitus ja merkinnät. Toiminnanharjoittajien tulee pyrkiä käyttämään aineelle luettelossa ilmoitettua luokitusta, mikäli aineen luokitusta ei ole yhdenmukaistettu. Ilmoitus ECHAlle on tehtävä yhden kuukauden kuluessa aineen markkinoille saattamisesta.  

Päivitetty 26.2.2015