Luokitus

Mikäli aine sisältyy CLP-asetuksen liitteen VI aineluetteloihin, tulee aineelle käyttää aineluetteloissa mainittua luokitusta. Jos aineen tai seoksen luokitusta ei ole vielä selvitetty, toiminnanharjoittaja selvittää itse aineen sisäiset ominaisuudet, joiden avulla luokitus tehdään.  

CLP-asetuksen tarkoituksena on määritellä, mitkä aineiden ja seosten ominaisuudet aiheuttavat kemikaalin luokituksen vaaralliseksi. Aineiden ja seosten toimittajien tulee ensin tunnistaa aineestaan ja seoksestaan tutkimustietojen ja muiden määriteltyjen sääntöjen, kuten asetuksessa olevien päättelysääntöjen, laskentakaavojen ja taulukoiden perusteella aineiden ominaisuudet ja verrata näitä tietoja asetuksen luokituskriteereihin. Aineen ja seoksen toimittajan on näiden tietojen perusteella määritettävä, muodostaako aine tai seos CLP-asetuksen liitteen I luokituskriteereissä tarkoitetun fysikaalisen vaaran, tai vaaran terveydelle tai ympäristölle.  

CLP-asetus ei pääsääntöisesti velvoita aineiden tai seosten testaamiseen tietojen hankkimiseksi, vaan luokitus ja merkinnät perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin. Kuitenkin fysikaalisten vaarojen selvittämiseksi aine ja seos tulee testata, paitsi jos käytettävissä on riittävät ja luotettavat tiedot.  

Aineen luokitus määritetään yleensä yksinkertaisesti vertaamalla saatavilla olevaa tietoa kriteereihin. Tietyin ehdoin, voidaan aineen luokitus päätellä samankaltaisten aineiden tietojen perusteella tai asiantuntija-arviointia käyttäen. Seokset voidaan luokitella joko seoksista saatavilla olevien tutkimustulosten tai samankaltaisista seoksista käytettävissä olevien tietojen eli ns. päättelysääntöjen perusteella. Tietyissä tapauksissa seokset voidaan luokitella ainoastaan niiden sisältämien aineiden luokitusten ja niiden pitoisuuksien perusteella.  

Arvioinnin tuloksena kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä luokittelee aineensa tai seoksensa luokituskriteerien mukaisesti yhteen tai useampaan vaaraluokkaan ja -kategoriaan. Luokituksen perusteella valitaan liitteen I taulukoista tarvittavat vaaralausekkeet, varoitusmerkit ja huomiosana. Ne kuvaavat aineen tai seoksen vaaraominaisuutta ja vaaran vakavuutta. Toimittajan on arvioitava aineensa tai seoksensa luokitus uudelleen, jos hän on saanut uutta tieteellistä tai teknistä tietoa tai hän muuttaa testatun seoksen koostumusta siten, että yhden tai useamman vaarallisen aineosan pitoisuus ylittää liitteen I raja-arvot tai liitteen VI (aineluettelo) erityiset pitoisuusrajat.  

CLP-asetuksen liitteessä VII on muuntotaulukko väistyvän lainsäädännön mukaisista luokituksista tämän asetuksen mukaisten luokitusten ja vaaralausekkeiden määrittämiseksi. Toiminnanharjoittajat voivat hyödyntää muuntotaulukkoa muuttaessaan aineiden luokitusta väistyvän lainsäädännön mukaisesta luokituksesta CLP-asetuksen mukaiseen luokitukseen, jos aine on luokiteltu ainedirektiivin mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2010 tai jos seos on luokiteltu seosdirektiivin mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.