Teollisuuden ilmoitus luokituksesta

Aineen valmistajan tai maahantuojan tai näiden muodostaman ryhmän, joka saattaa markkinoille ainetta, on ilmoitettava tietyt luokitusta koskevat tiedot Euroopan kemikaalivirastoon. Tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos ne on toimitettu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisen rekisteröinnin osana.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröitävistä aineista sekä CLP-asetuksen soveltamisalaan kuuluvista vaaralliseksi luokitelluista aineista, jotka saatetaan markkinoille. Ilmoitus on tehtävä myös jos aine saatetaan markkinoille seoksessa niin, että kyseisen aineen pitoisuus seoksessa ylittää CLP-asetuksessa tai seosdirektiivissä (1999/45/EC) täsmennetyt pitoisuusrajat ja aiheuttaa seoksen luokituksen vaaralliseksi. Myös omaan käyttöön maahantuotavista aineista on tehtävä ilmoitus, koska maahantuontia pidetään markkinoille saattamisena.

Ilmoitettavat tiedot ovat:

 • aineen ilmoittajaa koskevat tunnistetiedot
 • aineen tunnistetiedot
 • aineen luokitus
 • perustelut, jos aine on luokiteltu joihinkin mutta ei kaikkiin vaaraluokkiin ja niiden jaotteluihin, esimerkiksi tietojen puute; ratkaisevien tietojen puute tai tiedot eivät riittäviä
 • erityiset pitoisuusrajat ja M-kertoimet ja niiden perustelut
 • varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet sekä täydentävät vaaralausekkeet

Ilmoitus on pidettävä ajan tasalla.

Jatkokäyttäjän, joka sekoittaa seoksen, jakelijan tai esineen tuottajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta, koska ilmoitus on tehty jo aiemmin toimitusketjussa.

Ilmoittajien on pyrittävä kaikin tavoin sopimaan luetteloon sisällytettävästä nimikkeestä, jotta samasta aineesta ei saada keskenään erilaisia nimikkeitä luetteloon. Jos kuitenkin päädytään erilaiseen nimikkeeseen, on siitä ilmoitettava kemikaalivirastolle.

Jos aineelle on annettu yhdenmukaistettu luokitus, sitä tulee noudattaa. Jos yhdenmukaistetussa aineluettelossa vesiympäristölle vaaralliselle välittömän tai kroonisen kategorian 1 aineelle ei ole annettu M-kerrointa, tulee ilmoittajan asettaa se itse perustuen saatavilla oleviin tietoihin.

Ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa markkinoille saattamisesta.

Luokitusten ja merkintöjen luettelo

Ilmoituksen saavuttua kemikaalivirastoon, kemikaalivirasto lisää sen ylläpitämäänsä luokitusten ja merkintöjen luetteloon. Seuraavat tiedot tulevat olemaan julkisia:

 • aineen nimi IUPAC-nimistön mukaan (perustellusti voidaan olla julkaisematta)
 • aineen nimi EINECS-luettelossa
 • aineen luokitus ja merkinnät

Niimikkeestä näkyy myös, onko kyseessä

 • harmonisoitu luokitus ja merkinnät
 • saman aineen rekisteröijien yhteinen nimike
 • kahden tai useamman ilmoittajan tai rekisteröijän sopima nimike
 • sekä poikkeaako nimike luetteloon samasta aineesta tehdystä toisesta nimikkeestä