Merkinnät

Kun aineet ja seokset on luokiteltu vaarallisiksi, kemikaalin toimittajat tiedottavat käyttäjille vaaroista vakiomerkinnöillä. Myös netissä myytävien vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja seosten mainonnassa on tiedotettava näiden vaaroista. Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen merkinnöissä on esitettävä CLP-asetuksen mukaiset tiedot. Näitä ovat mm. kauppanimi ja valmisteen luokituksen aiheuttaneiden aineiden nimet, tarvittavat varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja turvalausekkeet, kemikaalin toimittajan yhteystiedot sekä yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten määrätiedot. Varoitusmerkkien on täytettävä asetuksen liitteissä I ja V olevat vaatimukset. YKn verkkosivuilta löytyvät painokelpoiset varoitusmerkit.

CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät poikkeavat aiemmista, joten kemikaalien pakkauksiin liitettävät varoitusetiketit on uusittava siirtymäaikojen kuluessa. Varoitusmerkit muuttuvat alla olevan näköisiksi. Kokonaan uusia ovat hajoava ihminen, joka kuvaa vakavia terveysvaikutuksia, huutomerkki, joka vastaa osittain vanhaa Andreaan ristiä sekä merkki paineen alaisista kaasuista. Lisäksi vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (R- ja S-lausekkeet) muuttuvat uusiksi vaaralausekkeiksi (H-lauseke) ja turvalausekkeiksi (P-lauseke). Kokonaan uutta on huomiosanojen ”Vaara” ja ”Varoitus” käyttäminen. Aineiden luokituksen ollessa tiedossa CLP-asetuksen liitteestä 1 löytyy taulukoita, joista voidaan suoraan poimia kyseiseen luokitukseen kuuluvat merkinnät. Taulukoista valitaan varoitusmerkit, huomiosana, kaikki H-lausekkeet sekä soveltuvin osin enintään 6 P-lauseketta. Varoitusmerkkien, vaaralausekkeiden ja turvalausekkeiden käyttöä varten määritellään CLP-asetuksessa ensisijaisuusperiaatteet, joiden mukaisesti niiden käyttö määräytyy.

Uudet varoitusmerkit

CLP-asetuksen mukaisissa varoitusmerkeissä on oltava musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys, joka on riittävän leveä ollakseen selkeästi näkyvä. Varoitusmerkin muodosta, väristä ja koosta on säädetty CLP-asetuksen liitteen I jaksossa 1.2.1. Alla varoitusmerkit PNG-kuvina sekä TIF-tiedostoina. YK:n sivuilta varoitusmerkit löytyvät lisäksi GIF- ja EPS-tiedostoina.Tietoa vaaraluokista ja -kategorioista, joihin varoitusmerkki viittaa, saa klikkaamalla GHS-koodia.

   

 GHS01, tif

 GHS02, tif  GHS03, tif
 
 GHS04, tif  GHS05, tif  GHS06, tif
 
 GHS07, tif  GHS08, tif  GHS09, tif

 

HUOM! Varoitusetikettiin ei GHS-koodeja.

Päivitetty 3.11.2015