CLP-asetuksen soveltamisala

CLP-asetus koskee aineita ja seoksia sekä tiettyjä asetuksessa määriteltyjä räjähtäviä esineitä.

CLP-asetusta ei sovelleta:

 • Radioaktiivisiin aineisiin ja seoksiin, jotka kuuluvat perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (1) soveltamisalaan
 • Aineisiin ja seoksiin, jotka ovat tullin valvonnassa, edellyttäen ettei niitä käsitellä eikä prosessoida, ja jotka ovat väliaikaisessa varastossa tai vapaa-alueella tai vapaavarastossa jälleenvientiä varten tai kauttakuljetettavana
 • Erottamattomiin välituotteisiin
 • Tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten tarkoitettuihin aineisiin ja seoksiin, joita ei pidetä kaupan, edellyttäen, että niitä käytetään hallituissa olosuhteissa työpaikkoja sekä ympäristöä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
 • Direktiivissä 2006/12/EY määritelty jäte ei ole tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettu aine, seos tai esine
 • Jäsenvaltio voi sallia vapautuksia tämän asetuksen noudattamisesta erityisissä tapauksissa tiettyjen aineiden tai seosten osalta, jos se on tarpeen maan puolustuksen vuoksi.
 • Lopullisessa muodossa oleviin loppukäyttäjälle tarkoitettuihin:
  o lääkkeisiin (direktiivi 2001/83/EY)
  o eläinlääkkeisiin (direktiivi 2001/82/EY)
  o kosmeettisiin valmisteisiin (direktiivi 76/768/ETY)
  o lääkinnällisiin laitteisiin, jotka ovat invasiivisia tai joita käytetään suorassa kosketuksessa ihmiskehon kanssa (direktiivit 90/385/ETY ja 93/42/ETY), sekä direktiivissä 98/79/EY määritellyt lääkinnälliset laitteet
  o elintarvikkeisiin ja rehuihin (asetus 178/2002), myös kun niitä käytetään elintarvikkeiden lisäaineena (direktiivi 89/107/ETY) tai elintarvikkeiden aromiaineena (direktiivi 88/388/ETY ja päätös 1999/217/EY) tai rehujen lisäaineena (asetus 1831/2003/EY) tai eläinten ruokinnassa (direktiivi 82/471/ETY).
 • Vaarallisten aineiden kuljetukseen ilmassa, merillä, maanteillä, rautateillä tai sisävesillä, lukuun ottamatta tilanteita, joihin sovelletaan asetuksen artiklaa 33.
Päivitetty 5.11.2013