Toiminnanharjoittajien tehtävät ja velvollisuudet

Valmistajalla tarkoitetaan yritystä, joka valmistaa ainetta yhteisön alueella.
Maahantuojalla tarkoitetaan yritystä, joka vastaa maahantuonnista yhteisön alueelle.
Esineen tuottajalla tarkoitetaan yritystä, joka valmistaa tai kokoaa esineen yhteisössä.
Jatkokäyttäjällä tarkoitetaan yritystä, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija tai kuluttaja ei ole jatkokäyttäjä. Jälleentuojaa, jolla ei ole velvollisuutta rekisteröidä ainetta, joka on jo rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti, pidetään jatkokäyttäjänä.
Jakelijalla tarkoitetaan yritystä, myös vähittäismyyjää, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa, kolmansien osapuolten puolesta.

Toimijan roolin mukaiset tehtävät ja velvoitteet esitetään alla olevassa taulukossa.

   Valmistaja  Maahantuoja  Esineen
 tuottaja
 Jatkokäyttäjä  Jakelija
1. Aineiden ja seosten luokitus  X  X  X (aineet, tietyt esineet)  X  
2. Merkinnät ja pakkaaminen  X  X  X (tietyt esineet)  X  X
3. Uusi tieteellinen tai tekninen tieto ja uusi arviointi  X  X    X  
4. Varoitusetiketin saattaminen ajan tasalle  X  X    X  X
5. Yhden-mukaistettu luokitus ja merkinnät  X  X    X  
6. Luokitusilmoitus  X  X      
7. Tietojen säilytys  X  X    X  X

 

1. Aineiden ja seosten luokitus
Valmistajilla, maahantuojilla ja jatkokäyttäjillä on velvollisuus luokitella aineet ja seokset ennen niiden saattamista markkinoille CLP-asetuksen II osaston mukaisesti. Valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus luokitella II osaston mukaisesti myös ne aineet, joita ei ole saatettu markkinoille, jos ne on rekisteröitävä tai joista on ilmoitettava REACH-asetuksen mukaisesti.
Jos jatkokäyttäjät, täyttäessään luokitusvelvollisuuttaan, eivät muuta aineen tai seoksen koostumusta he voivat käyttää aineelle tai seokselle luokitusta, jonka toinen toimitusketjun toimija on tehnyt CLP-asetuksen II osaston mukaisesti.
Esineiden tuottajilla on velvollisuus luokitella CLP-asetuksen II osaston mukaisesti ne aineet, joita ei ole saatettu markkinoille, jos ne on rekisteröitävä tai joista on ilmoitettava REACH-asetuksen mukaisesti. Räjähtävät ja pyrotekniset esineet tulee luokitella aineita ja seoksia koskevien sääntöjen mukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille.
Valmistajan, maahantuojan ja jatkokäyttäjän on tunnistettava saatavilla olevat tiedot, joiden perusteella voidaan määrittää muodostaako aine tai seos fysikaalisen vaaran tai voidaanko sitä pitää terveydelle tai ympäristölle vaarallisena.

2. Merkinnät ja pakkaaminen
Jos aine tai seos luokitellaan vaaralliseksi, toimittajan (valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän ja jakelijan) on ennen aineen tai seoksen markkinoille saattamista varmistettava, että aine tai seos on merkitty CLP-asetuksen III osaston ja pakattu IV osaston säännösten mukaisesti.
Jos jatkokäyttäjät, täyttäessään merkintä- ja pakkaamisvelvollisuuttaan, eivät muuta aineen tai seoksen koostumusta he voivat käyttää aineelle tai seokselle luokitusta, jonka toinen toimitusketjun toimija on tehnyt CLP-asetuksen II osaston mukaisesti.
Jakelijat, täyttäessään merkintä- ja pakkaamisvelvollisuuttaan, voivat käyttää aineelle tai seokselle luokitusta, jonka toinen toimitusketjun toimija on tehnyt CLP-asetuksen II osaston mukaisesti.
Räjähtävät ja pyrotekniset esineet tulee merkitä ja pakata aineita ja seoksia koskevien sääntöjen mukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille.

3. Uusi tieteellinen tai tekninen tieto ja uusi arviointi
Valmistajan, maahantuojan ja jatkokäyttäjän on toteutettava kaikki kohtuudella käytettävissään olevat toimenpiteet saadakseen uutta tieteellistä tai teknistä tietoa, joka voi vaikuttaa niiden aineiden ja seosten luokitukseen, jotka he saattavat markkinoille. Kun valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä saa tällaisia tietoja, joita pitää riittävinä ja luotettavina, tulee tämän suorittaa uusi arviointi CLP-asetuksen II luvun mukaisesti.

4. Varoitusetiketin saattaminen ajan tasalle
Toimittajan (valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän ja jakelijan) on varmistettava, että varoitusetiketit saatetaan ajan tasalle, jos luokitukseen tai merkintöihin tulee muutoksia.

5. Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät
Aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi tehdä yhdenmukaistetun (harmonisoidun) luokitus- ja merkintäehdotuksen, jos aineelle ei ole yhdenmukaistetuissa aineluetteloissa annettu kyseiselle vaaraluokalle tai sen jaottelulle luokitusta. Jos valmistajalla, maahantuojalla tai jatkokäyttäjällä on uusia tietoja, jotka voivat johtaa aineen yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen muutokseen, on toimitettava ehdotus koskien yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä niistä jäsenvaltioista, joissa aine saatetaan markkinoille.

6. Luokitusilmoitus
Aineiden valmistajilla ja maahantuojilla, jotka saattavat markkinoille artiklan 39 mukaisia aineita on velvollisuus ilmoittaa kemikaalivirastolle tietyt luokitusta ja merkintöjä koskevat tiedot, mikäli niitä ei ole toimitettu kemikaalivirastolle osana REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä. Tiedot tulee saattaa ajan tasalle ja ilmoittaa kemikaalivirastolle, jos luokitus ja merkinnät muuttuvat.

7. Tietojen säilytys
Toimittajan (valmistajan, maahantuojan, jatkokäyttäjän ja jakelijan) on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki luokitusta ja merkintöjä varten käyttämänsä tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun on viimeksi toimittanut ko. ainetta tai seosta. Tiedot on säilytettävä samoin kuin REACH-asetuksen 36 artiklassa edellytetyt tiedot.

Päivitetty 23.9.2015