Väistyvän lainsäädännön mukaiset luokitus ja merkinnät

Tällä hetkellä on voimassa kaksi rinnakkaista lainsäädäntöä, jotka koskevat kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. Voimassa ovat edelleen väistyvän lainsäädännön eli ns. ainedirektiivin (67/548/ETY) ja seosdirektiivin (1999/45/EY) mukaiset luokitus- ja merkintäsäädökset, jotka on toimeenpantu kemikaalilaissa, kemikaaliasetuksessa sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa luokitusperusteista ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta.

EU:n uusi aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva ns. CLP-asetus (EY N:o 1272/2008) astui voimaan 20.1.2009. CLP-asetus on sellaisenaan voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kemikaaleja voi luokitella, merkitä ja pakata väistyvän lainsäädännön mukaan seuraavien siirtymäaikojen puitteissa:   

  • Aineiden luokitus ja merkintä CLP:n mukaan 1.12.2010 lähtien, mutta ennen ko. päivää markkinoille saatetut aineet 1.12.2012 lähtien.
  • Seosten luokitus ja merkintä CLP:n mukaan 1.6.2015 lähtien, mutta ennen ko. päivää markkinoille saatetut seokset 1.6.2017 lähtien

Vaaralliset kemikaalit

Kemikaaliasetuksen (675/1993) mukaan valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, tulee luokitella kemikaali sen vaarallisuuden mukaisiin ryhmiin ja merkitä sen päällys asetuksen mukaisesti.

Vaaralliset kemikaalit (aineet ja seokset) voidaan luokitella niiden palo- ja räjähdysvaarallisten, terveydelle vaarallisten ja ympäristölle vaarallisten ominaisuuksien perusteella   

  • Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
  • Terveydelle vaarallinen kemikaali on kemikaali, joka elimistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä määränä haittaa ihmisen terveydelle.
  • Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka ympäristöön joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä haittaa elolliselle luonnolle.

Vaarallisten kemikaalien ryhmät

Vaarallisten kemikaalien (aineiden ja seosten) ryhmät ovat räjähtävät, hapettavat, erittäin helposti syttyvät, helposti syttyvät, syttyvät, erittäin myrkylliset, myrkylliset, haitalliset, syövyttävät, ärsyttävät, herkistävät, syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset sekä ympäristölle vaaralliset kemikaalit.   

Vaarallisten aineiden luokitus

Tietyille vaarallisille aineille on EU-tasolla laadittu yhdenmukaiset luokitukset, jotka on lueteltu vaarallisten aineiden luettelossa. Vaarallisten aineiden luettelossa mainittu aine on luokiteltava ja merkittävä luettelon mukaisesti. CLP-asetuksen astuttua voimaan on ainedirektiivin liitteen 1 aineluettelo kumottu ja vastaava luettelo on nyt CLP-asetuksen liitteen VI taulukossa 3.2. Koska luettelon nimet on toistaiseksi julkaistu vain englanninkielellä, voi aineiden suomenkieliset nimet katsoa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista (1123/2010). Luokitukset on kuitenkin haettava edellä mainitusta CLP-asetuksen taulukosta. Jos ainetta ei ole mainittu aineluettelossa, toiminnanharjoittajan tulee itse selvittää aineen vaaraominaisuudet ja tehdä luokitus saatujen tietojen mukaan. Luokitus voi tällöin perustua testituloksiin tai muihin vastaaviin tutkimuksiin.

Kun aineen ominaisuudet on selvitetty, aine luokitellaan luokitusperusteasetuksen mukaisesti. Vaarallisten kemikaalien luokitusperusteet on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 807/2001 ja sen muutoksilla. Säädös sisältää sekä aineiden luokitusperusteet että ohjeet seosten luokittelemiseksi.   

Vaarallisten seosten luokitus

Seoksen luokitus terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi määritetään ensisijaisesti seoksen sisältävien aineiden ominaisuuksien ja pitoisuuksien (ns. sopimuksenvarainen menetelmä) perusteella. Terveydelle vaarallisia ominaisuuksia voi myös selvittää testaamalla. Seokset, jotka sisältävät syöpää aiheuttavaa, perimää vaurioittavaa tai lisääntymiselle vaarallista ainetta luokitellaan kuitenkin aina sopimuksenvaraisella menetelmällä. Ympäristölle vaaralliset aineet luokitellaan yleensä kokeelliseen tietoon perustuen (akuutti myrkyllisyys vesieliöille, hajoaminen, kertyminen) mutta seokset ensisijaisesti sopimuksenvaraisen menetelmän perusteella. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin myös seoksen myrkyllisyys vesieliöille testata paitsi arvioitaessa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Kemikaalin (aine tai seos) palo- ja räjähdysvaarallisuus arvioidaan aina vahvistetuilla testeillä tai muilla vastaavilla tutkimuksilla (tietyin poikkeuksin). Sopimusvaraisesta menetelmästä on tarkemmin kerrottu terveydelle vaarallisten seosten ja ympäristölle vaarallisten seosten sivuilla. 

Kemikaalin luokitus osoitetaan kemikaalin varoitusmerkin kirjaintunnuksella ja siihen liittyvillä vaaraa osoittavilla standardilausekkeilla (R-lausekkeet). Syöpää aiheuttavan, perimää vaurioittavan tai lisääntymiselle vaarallisen aineen luokitus osoitetaan aineen ryhmällä (ryhmät 1-3) ja R-lausekkeilla. 

Päivitetty 30.8.2013