Yhdenmukaistettu luokitus

CLP-asetuksen liitteen VI osan 3 taulukot 3.1 ja 3.2 sisältävät aineiden EU-tasolla yhdenmukaistetut luokitukset. Taulukon 3.1 luokitukset ovat CLP-asetuksen mukaisia, taulukon 3.2 luokitukset taas ovat ainedirektiivin (67/548/ETY) eli sosiaali- ja terveysministeriön luokitusperusteasetuksen (807/2001) mukaisia. Yhdenmukaistetut luokitukset on sisällytetty Euroopan kemikaaliviraston www-sivuilla julkaistuun luokitusten ja merkintöjen luetteloon, johon on koottu  perustiedot aineiden luokituksista ja merkinnöistä valmistajien ja maahantuojien luokitusilmoituksista ja rekisteröinneistä.

Nyt CLP-asetuksen tultua voimaan 20.1.2009 yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät annetaan tavallisesti aineille, jotka ovat:

a) hengitysteitä herkistäviä, kategoria 1

b) sukusolujen perimää vaurioittavia, kategoria 1A, 1B tai 2

c) syöpää aiheuttavia, kategoria 1A, 1B tai 2

d) lisääntymiselle vaarallista, kategoria 1A, 1B tai 2

Muiden vaaraluokkien osalta on esitettävä perustelut sille, että yhdenmukaistaminen yhteisön tasolla on tarpeen.

Kasvinsuojeluainedirektiivissä (91/414/ETY) ja biosididirektiivissä (98/8/EY) tarkoitetuille tehoaineille annetaan tavallisesti yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät. Näille aineille ei tarvita perusteluja luokituksen yhdenmukaistamiseksi.

Harmonisointimenettely

Yhdenmukaistetun (harmonisoidun) luokitus- ja merkintäehdotuksen voi tehdä jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä. Ehdotus tehdään Euroopan kemikaalivirastolle. Valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä voi tehdä ehdotuksen vain, jos aineelle ei ole yhdenmukaistetuissa aineluetteloissa annettu kyseiselle vaaraluokalle tai sen jaottelulle luokitusta. Jaottelulla tarkoitetaan vaaraluokkien erottelua altistumisreitin tai vaikutusten luonteen perusteella. Lisäksi jos ehdotus koskee muita kuin tavallisesti yhdenmukaistettavia vaaraluokkia, valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän ehdotus on maksullinen. Jos valmistajalla, maahantuojalla tai jatkokäyttäjällä on uutta tietoa, joka voi johtaa yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen muutokseen, tulee luokitusehdotus toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä niistä jäsenvaltioista, joissa aine saatetaan markkinoille.

Aineen valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän ehdotus on laadittava REACH-asetuksen liitteen 1 jaksojen 1-3 mukaisesti kemikaaliturvallisuusraportin B-osan mukaiseen muotoon. Ehdotuksen on sisällettävä aineen tai aineryhmän tunnistetiedot, luokitukset ja merkinnät koodeina, mahdolliset erityiset pitoisuusrajat ja M-kertoimet sekä huomautukset, kuten CLP-asetuksen liitteen VI osassa 1 säädetään.

Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antaa lausunnon luokitus- ja merkintäehdotuksista 18 kuukauden kuluessa ehdotuksen vastaanottamisesta. Asianosaisilla on tällöin mahdollisuus kommentoida ehdotusta. Kemikaalivirasto toimittaa lausunnon ja mahdolliset huomautukset komissiolle. Jos komissio katsoo aineen luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamisen asianmukaiseksi, aineen luokituksen ja merkintöjen sekä soveltuvin osin erityiset pitoisuusrajat ja M-kertoimet sisällytetään yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luetteloihin valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Päivitetty 12.12.2014