Valmistajan ja maahantuojan tehtävät ja velvollisuudet

Valmistaja on EU-alueelle sijoittunut yritys, joka valmistaa aineita EU-alueella.
Maahantuoja on EU-alueelle sijoittunut yritys, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle.
Esineen tuottaja on EU-alueella sijoittunut yritys, joka valmistaa tai kokoaa esineen EU-alueella.
Ainoa edustaja on EU-alueelle sijoittunut yritys, jonka EU:n ulkopuolinen valmistaja on nimennyt hoitamaan tuottamiensa aineiden, seosten tai esineiden maahantuojien velvoitteita. Samaan toimitusketjuun kuuluvia maahantuojia pidetään tässä tapauksessa jatkokäyttäjinä.

 

Aineen valmistaja tai maahantuoja

Valmistajan/maahantuojan velvollisuus on aineiden rekisteröinti Euroopan kemikaalivirastoon, mikäli valmistaa tai maahantuo REACH-asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaa ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa (valmisteessa) vuodessa yhden tonnin tai enemmän.

Valmistajalla/maahantuojalla on tiedottamisvelvollisuus. Tämän on toimitettava aineensa tai seoksensa vastaanottajalle tiedot aineen tai seoksen turvallisista käyttöolosuhteista ja tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä käyttöturvallisuustiedotteella (KTT), mikäli KTT edellytetään. Mikäli KTT:tta ei edellytetä, valmistajalla/maahantuojalla on velvollisuus tiedottaa vastaanottajaa aineen luvanvaraisuudesta, rajoituksista ja antaa tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisten riskinhallintatoimien määrittelemiseksi ja soveltamiseksi.

Aineen valmistajalla ja maahantuojalla on oltava lupa REACH-asetuksen liitteeseen XIV sisällytetyn aineen käyttöön ja markkinoille saattamiseen. Valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa yksin tai yhteistyössä toimitusketjun muiden toimijoiden kanssa.

Aineen valmistajien ja maahantuojien on noudatettava REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisia rajoituksia.

Esineen tuottaja tai maahantuoja

Esineen tuottajan tai maahantuojan on toimitettava Euroopan kemikaalivirastolle rekisteröinti esineiden sisältämästä REACH-asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvasta aineesta, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • esineet sisältävät ainetta yhteensä enemmän kuin yhden tonnin vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden ja 
  • ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa

Esineen tuottajan tai maahantuojan on tehtävä ilmoitus Euroopan kemikaalivirastolle, jos esineen sisältämä aine on erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalla (ns. kandidaattilistalla), kun:

  • aineen pitoisuus esineessä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia ja 
  • esineet sisältävät ainetta yhteensä enemmän kuin yhden tonnin vuodessa

Ilmoitus tulee tehdä 6 kuukauden kuluessa aineen lisäämisestä kandidaattilistalle.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tuottaja tai maahantuoja voi sulkea pois mahdollisuuden, että ihmiset tai ympäristö voisivat altistua aineelle esineen tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien sen hävittäminen. Tällaisissa tapauksissa tuottajan tai maahantuojan on toimitettava esineen vastaanottajalle asianmukaiset ohjeet.

Esineen tuottajalla tai maahantuojalla on tiedottamisvelvollisuus. Tämä on velvoitettu tarjoamaan asiakkailleen riittävät toimittajan saatavilla olevat tiedot esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista, jos ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia. Vastaavat tiedot on pyynnöstä toimitettava myös kuluttajille (45 päivää pyynnöstä).

Esineen tuottajalla täytyy olla aineen käytölle lupa, jos aine on sisällytetty REACH-asetuksen liitteeseen XIV. Esineiden maahantuojien ei tarvitse hakea lupaa, vaikka esine sisältäisikin liitteeseen XIV sisältyvää ainetta.

Esineen tuottajien ja maahantuojien on noudatettava REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisia rajoituksia.