REACH-, CLP- ja biosidisanasto

Tähän sanastoon on koottu REACH-, CLP- ja biosidiasetuksissa esiintyviä lyhenteitä ja joitain määritelmiä. Luettelossa on mukana myös muita kemikaalisäädöksiin läheisesti liittyviä lyhenteitä. Itse asetuksiin kirjatut määritelmät löytyvät REACH-asetuksen artiklasta 3, CLP-asetuksen artiklasta 2 ja biosidiasetuksen artiklasta 3. Myös Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämästä termipankista voi hakea hakusanalla määritelmiä ja käännöksiä eri EU-kielille.

AS, altistumisskenaario = Kemikaaliturvallisuusarvioinnin osa, jossa määritellään riittävät riskinhallintatoimenpiteet.

AS, Active Substance = Tehoaine

BIP, Biocides Implementation Project = Biosidien toimeenpanoprojekti

BP, Biocidal Product = Biosidivalmiste

BPC, Biocidal Product Committee = Biosidivalmistekomitea

BPD, Biocidal Product Directive = Biosididirektiivi 98/8/EY

BPR, Biocidal Product Regulation = Biosidiasetus (EU) No 528/2012

CA, Competent Authority = Jäsenmaan toimivaltainen viranomainen: Suomessa Tukes.

CAR, Competent Authority Report = Toimivaltaisen viranomaisen kertomus

CAS, Chemical Abstracts Service number = Kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jonka rekisterissä on kymmeniä miljoonia aineita ja yhdisteitä.

Cat., Category = Vaaraluokan kategoria

CEFIC, European Chemical Industry Council = Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestö

C&L, Classification & Labelling = Kemikaalien luokitus ja merkintä

CMR, carcinogenic, mutagenic and reprotoxic = Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet

CSA, Chemical Safety Assessment = Kemikaaliturvallisuusarviointi (ks. KTA)

CSR, Chemical Safety Report = Kemikaaliturvallisuusraportti (ks. KTR)

DG, Directorate General = Pääosasto (PO): sekä komission, neuvoston että Euroopan parlamentin organisaatio on jaettu pääosastoihin, jotka vastaavat kukin oman politiikkalohkonsa hoidosta.

DNEL, Derived No-Effect Level = Vaikutukseton altistumistaso.

DU, Downstream User = Jatkokäyttäjä (JK)

EA, Evaluating Authority = Arvioiva viranomainen

ECHA, European Chemical Agency = Euroopan kemikaalivirasto Helsingissä: hoitaa REACHin menettelyihin liittyviä asioita ja varmistaa niiden johdonmukaisuuden kaikkialla Euroopan unionissa.

ECVAM, European Centre for the Validation of Alternative Methods = Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskus

EEA, European Economic Area = Euroopan talousalue (ETA)

EEC, European Economic Community = Euroopan talousyhteisö

EFSA, European Food Safety Authority = Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

EINECS, European Inventory of Existing Commercial Substances = Euroopan kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelo

ELINCS, European List of New Chemical Substances = Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo

EP, European Parliament = Euroopan parlamentti

ES, Exposure scenario = Altistumisskenaario (ks. AS)

EU = Euroopan unioni

EYVL = Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

GHS, Globally Harmonised System of classification and labelling = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä

GLP, Good Laboratory Practice = Hyvä laboratoriokäytäntö

ICCA, International Council of Chemical Associations = Maailman kemianteollisuuden kattojärjestö

in silico = Tietokonemallinnuksella tehtävä koe

in vitro = Koeputkessa esim. soluviljelmällä tehty koe, jossa ei käytetä eläviä eläimiä

in vivo = Elävillä eläimillä tehty koe

IUCLID 5 (International Uniform Chemical Database) = Kemikaalitiedonhallintaan yrityksille ja viranomaisille kehitetty ohjelma, jolla voidaan mm. tuottaa rekisteröintiin tarvittavia asiakirjoja

JK = Jatkokäyttäjä

JRC, Joint Research Centre = EU:n yhteinen tutkimuskeskus, yksi komission pääosastoista, jolla toimintaa usealla paikkakunnalla.

Kemikaali = Aine tai aineiden seos

Komiteamenettely = Komissiota avustava menettely, jossa komiteoiden jäseninä ovat jäsenmaiden edustajat (=komitologia)

Konsortio = Valmistajien ja/tai maahantuojien muodostama yhteenliittymä SIEFin sisällä

KTA, kemikaaliturvallisuusarviointi = Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa arvioidaan aineen valmistukseen ja/tai käyttöön liittyvät vaarat ja pyritään varmistamaan, että riskit hallitaan asianmukaisesti

KTR, kemikaaliturvallisuusraportti = Kemikaaliturvallisuusraporttiin kirjataan arvioinnin tulokset (ks. KTA)

KTT = Käyttöturvallisuustiedote: asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai valmisteen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön

Käsitelty esine = Aine, seos tai esine, joka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta;

LoA, Letter of Access = Tietojen käyttölupa

Markkinoille saattaminen = Biosidivalmisteen tai käsitellyn esineen asettamista ensimmäistä kertaa saataville markkinoilla (biosidiasetus); Toimittamista tai tarjoamista kolmannelle osapuolelle joko maksua vastaan tai maksutta. Maahantuontia pidetään markkinoille saattamisena. (REACH, CLP)

MRL, Maximum Residue Limit = Suurin sallittu jäämätaso

MS, Member State = EU:n jäsenvaltio

MSCA, Member State Competent Authority = EU:n jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

MSDS, Material Safety Data Sheet = Käyttöturvallisuustiedote (ks. KTT)

NGO, Nongovernmental Organisation = Kansalaisjärjestö

NLP, No-longer polymer = Aine, joka ei enää täytä polymeerin määritelmää ja löytyy nk. NLP-listalta

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

OJ, Official Journal of the European Communities = Euroopan yhteisöjen virallinen lehti (EYVL)

OSOR, One Substance, One Registration = "Yksi aine, yksi rekisteröinti" -periaate, josta luovuttiin REACHiä valmisteltaessa

PBT, Persistent, Bioaccumulative and Toxic = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen

Phase-in substance = Vaiheittain rekisteröitävä aine

PIC, Prior Informed Consent = Eräiden aineiden vienti-ilmoitusmenettely

PNEC, Predicted No-Effect Concentration = Arvioitu haitaton pitoisuus

POP, Persistent Organic Pollutant = Pysyvä orgaaninen yhdiste

PPORD, Product and Process Orientated Research & Development = Tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehitys

(Q)SAR, Quantitative Structure-Activity Relationship = Kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde

R4BP, Register for Biocidal Products = Biosidirekisteri

RA, Risk Assessment = Riskinarviointi

RAC, Risk Assessment Committee = Riskinarviointikomitea

REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely

REACH-IT = ECHA:n ylläpitämä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa eri osapuolille tiedon prosessihallinnan, käsittelyn, arvioinnin ja tarkastelun.

read across = Aineiden samankaltaisuuksien vertailu: fysikaalis-kemiallisilta, toksikologisilta ja ekotoksikologisilta ominaisuuksiltaan samanlaisia aineita voidaan pitää aineryhmänä tai -luokkana

RIP, Reach Implementation Project = REACH-ohjeistusten (TGD) laatimishanke

RMM, Risk Management Measures = Riskinhallintamenetelmä

SDS, Safety Data Sheet = Käyttöturvallisuustiedote (ks. KTT)

SEA, Sosio-Economic Analysis = Sosioekonominen analyysi

SIEF, Substance Information Exchange Forum = Tietojenvaihtofoorumi: saman aineen rekisteröijien sekä käytössä olevien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien tutkimustiedon haltioiden välinen elin, jonka tavoitteena on tietojen jakaminen ja yhteisestä luokituksesta ja merkinnöistä sopiminen. Foorumiin voivat osallistua myös muut asiaankuuluvaa tietoa omistavat tahot.

SME, Small and medium sized enterprises = Pienet ja keskisuuret yritykset (PKT): REACHissä yritykset katsotaan keskisuuriksi, jos niiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja niiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Pieniksi yritykset katsotaan, jos palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Mikroyritysten palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. PKT-yrityksille on REACHissä allennetut maksut esimerkiksi rekisteröinnissä.

SML, Specific Migration Limit = Ominaismigraatioraja

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö

TGD, Technical Guidance Document = Esimerkiksi ECHA:n laatimat REACH-ohjeet

TNsG, Technical Notes for Guidance = Tekniset ohjeet

UN, United Nations = Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Vaaraluokka = Kemikaalien luokituksissa ja merkinnöissä käytettävä jaottelu

V/M = Valmistaja/maahantuoja

vPvB, very Persistent and very Bioaccumulative = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

WTO, World Trade Organisation = Maailman kauppajärjestö

YM = Ympäristöministeriö

Päivitetty 13.4.2017