• Textstorlek aaa

Biocider

Biocider är kemiska ämnen, produkter eller mikroorganismer som är avsedda att förstöra, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer, förhindra deras inverkan eller begränsa deras förekomst. Den verksamma mekanismen kan vara vad som helst utom enbart fysikalisk eller mekanisk. Biocider är exempelvis desinficeringsämnen för huden och olika ytor, ämnen för bekämpning av skadegörare, förvarings- och träskyddsämnen i industriprodukter samt båtbottenfärger. Biocidprodukttyper indelas i 22 olika produktgrupper efter deras ändamål. Exempelvis växtskyddsmedel, medicinpreparat, kosmetika och livsmedel eller deras tillsatsämnen är inte biocider.

Biocidförordningen dvs. Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) Nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, fastställdes i maj 2012 och trädde i kraft 17.7.2012. Förordningen ersatte det tidigare biociddirektivet 98/8/EU. Förordningen tillämpas från och med 1.9.2013 i alla EU:s medlemsländer och den är omedelbart bindande lagstiftning för medlemsländerna. Förordningen genomförs således inte separat i den internationella lagstiftningen. Alla krav träder emellertid inte i kraft omedelbart, utan först efter övergångsperioder. Biocidförordningen i tabellformat.

Biocidprodukter ska vara godkända av myndigheterna innan de kan säljas, användas, importeras och lagras. Desinficerande biocider behöver ännu inte förhandsgodkännande innan de släpps ut på marknaden i Finland, utan för dem ska tillstånd sökas först efter ett par år i enlighet med biocidförordningen. De verksamma ämnena i en biocidprodukt ska vara upptagna i EU:s utvärderingsprogram för verksamma biocidämnen i produktgruppen i fråga. För produkter som innehåller nya verksamma biocidämnen ska tillstånd sökas före det första utsläppandet på marknaden.

I Finland ska tillstånd för en biocidprodukt sökas hos Tukes. Tillstånd kan sökas av ett företag eller dess företrädare som har ett permanent verksamhetsställe inom Europeiska gemenskapernas område, i Norge eller i Schweiz.

Finlands nya kemikalielag 599/2013 trädde också i kraft 1.9.2013. I den ges bestämmelser om övervakningen av biocidförordningen och om straff samt bl.a. om grundandet av en rådgivningstjänst för biocidärenden och om det behörighetskrav som är en förutsättning för användning av vissa biocidprodukter. I den nya lagen finns också bestämmelser som gäller de nationella förfaranden för godkännande som iakttas under förordningens övergångsperiod samt förfaranden för godkännande av ansökningar som gäller biocidprodukter och som inlämnats i enlighet med det förfarande som föreskrivs i biociddirektivet.