• Textstorlek aaa

CLP

CLP-förordningen är Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft 20.1.2009 och är inom ramen för övergångsperioderna gällande lagstiftning som ska tillämpas som sådan. Efter övergångsperioderna ersätter CLP-förordningen EU:s nuvarande bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, dvs. det s.k. ämnes- och blandningsdirektivet.

Genom CLP-förordningen genomförs det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), som har godkänts inom FN. Målet med systemet är att samma principer för klassificering och märkning av kemikalier tillämpas på transporter av farliga ämnen och på användningen av kemikalier i hela världen. Detta förbättrar kemikaliesäkerheten och den gränsöverskridande kemikaliehandeln. I CLP-förordningen beaktas både GHS-systemets centrala delar och delar av EU:s vikande lagstiftning om klassificering och märkning av kemikalier (ämnesdirektivet 67/548/EEG och blandningsdirektivet 1999/45/EG) som inte har harmoniserats inom FN.

I CLP-förordningen ges bestämmelser om de kriterier utifrån vilka en kemikalie (ett ämne eller en blandning av ämnen) klassificeras som farligt. En kemikalie som klassificeras som farlig kan exempelvis vara brandfarlig (fysikalisk fara), akut giftig (hälsofara) eller farlig för vattenorganismer (miljöfara). CLP-förordningen ger också regler för hur en kemikalie som klassificerats som farlig ska märkas och förpackas så att den kan användas säkert. I varningsmärkningarna ingår även olika faro- och skyddsangivelser och signalord.

I CLP-förordningen ingår både ämnesdirektivets (67/548/EEG) och CLP-förordningens ämnesförteckningar av harmoniserade klassificeringar och märkningar. Utöver detta upprätthåller ECHA ett register över klassificeringar och märkningar (inventarie), som innehåller industrins anmälningar gällande klassificeringen och märkningen av farliga ämnen samt harmoniserade klassificeringar.

Skillnader i jämförelse med den vikande lagstiftningen:

  • annorlunda faropiktogram 
  • införandet av signalorden ”fara” och ”varning” 
  • H- och P-fraser (faro- och skyddsangivelser) 
  • fler faroklasser och -kategorier
  • delvis annorlunda klassificeringskriterier och gränsvärden 
  • annan infallsvinkel på klassificeringen av blandningar