• Textstorlek aaa

Verksamhetsutövarnas uppgifter och skyldigheter

Tillverkare avser ett företag som tillverkar ett ämne inom gemenskapens område.
Importör avser ett företag som ansvarar för import till gemenskapens område.
Producent av en vara avser ett företag som tillverkar eller monterar en vara inom gemenskapen.
Nedströmsanvändare avser ett företag som inte är tillverkare eller importör och som använder ett ämne eller en blandning som sådan i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte nedströmsanvändare. En återimportör som inte har skyldighet att registrera ett ämne som redan har registrerats i enlighet med REACH-förordningen betraktas som en nedströmsanvändare.
Distributör avser ett företag, även en detaljhandlare, som endast lagrar och släpper ut på marknaden ett ämne som sådan eller i en blandning, åt tredje parter.

Uppgifterna och skyldigheterna i enlighet med aktörens roll presenteras i tabellen nedan.

  Tillverkare Impörtör Producent
av en vara
Nedströms-användare Distributör
1. Klassificering av ämnen och blandningar  X  X  X (ämnen, vissa varor)  X  
2. Märkning och förpackning  X  X  X (vissa varor)  X  X
3. Ny vetenskaplig eller teknisk information eller ny bedömning  X  X    X  
4. Uppdatering av varningsetiketter  X  X    X  X
5. Harmoniserad klassificering och märkning  X  X    X  
6. Klassificerings-anmälan  X  X      

7. Förvaring av uppgifter

 X  X    X

 X

 

1. Klassificering av ämnen och blandningar
Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare är skyldiga att klassificera ämnen och blandningar i enlighet med avdelning II i CLP-förordningen innan de släpps ut på marknaden. Tillverkare och importörer är skyldiga att i enlighet med avdelning II också klassificera de ämnen, som inte har utsläppts på marknaden, om de ska registreras eller om de ska anmälas i enlighet med REACH-förordningen.
Om nedströmsanvändare, när de uppfyller sin klassificeringsskyldighet, inte ändrar sammansättningen av ett ämne eller blandning, kan de för ämnet eller blandningen använda en klassificering som en annan aktör i distributionskedjan har gjort i enlighet med avdelning II i CLP-förordningen.
Producenter av varor är skyldiga att i enlighet med avdelning II också klassificera de ämnen som inte har utsläppts på marknaden, om de ska registreras eller om de ska anmälas i enlighet med REACH-förordningen. Explosiva och pyrotekniska varor ska klassificeras i enlighet med reglerna för ämnen och blandningar innan de utsläpps på marknaden.
En tillverkare, importör och nedströmsanvändare ska identifiera tillgängliga uppgifter utifrån vilka det är möjligt att bestämma huruvida ett ämne eller en blandning utgör en fysikalisk fara eller om den kan betraktas som hälso- eller miljöfarlig.

2. Märkning och förpackning 
Om ett ämne eller blandning klassificeras som farligt, ska leverantören (tillverkaren, importören, nedströmsanvändaren och distributören) innan ett ämne eller en blandning släpps ut på marknaden säkerställa att ämnet eller blandningen har märkts i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i CLP-förordningen och förpackats i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV.
Om nedströmsanvändare, när de uppfyller sin märknings- och förpackningsskyldighet, inte ändrar sammansättningen av ett ämne eller blandning, kan de för ämnet eller blandningen använda en klassificering som en annan aktör i distributionskedjan har gjort i enlighet med avdelning II i CLP-förordningen.
Distributörer, när de uppfyller sin märknings- och förpackningsskyldighet, kan för ämnet eller blandningen använda en klassificering som en annan aktör i distributionskedjan har gjort i enlighet med avdelning II i CLP-förordningen. 

3. Ny vetenskaplig eller teknisk information eller ny bedömning
En tillverkare, importör och nedströmsanvändare ska utnyttja alla rimliga metoder som står till deras förfogande för att informera sig om ny vetenskaplig eller teknisk information som kan påverka klassificeringen av de ämnen eller blandningar de släpper ut på marknaden. När en tillverkare, importör eller nedströmsanvändare får sådan information som denne anser adekvat och tillförlitlig ska denne utan onödigt dröjsmål göra en ny utvärdering i enlighet med II kapitlet i CLP-förordningen.

4. Uppdatering av varningsetiketter
En leverantör (tillverkare, importör, nedströmsanvändare och distributör) ska säkerställa att varningsetiketterna uppdateras om klassificeringen eller märkningarna ändras.

5. Harmoniserad klassificering och märkning
En tillverkare, importör eller nedströmsanvändare av ett ämne kan lämna förslag på harmoniserad klassificering och märkning, om ämnet inte getts en klassificering för den aktuella faroklassen eller dess indelning i den harmoniserade ämnesförteckningen. Om en tillverkare, importör eller nedströmsanvändare har nya uppgifter som kan leda till att ämnets harmoniserade klassificering och märkning ändras, ska aktören lämna ett förslag gällande harmoniserad klassificering och märkning till den behöriga myndigheten i en av de medlemsstater där ämnet släpps ut på marknaden.

6. Klassificeringsanmälan
Tillverkare och importörer av ämnen som släpper ämnen som avses i artikel 39 ut på marknaden är skyldiga att anmäla vissa uppgifter om klassificering och märkning till kemikaliemyndigheten, om de inte har lämnats till kemikaliemyndigheten som ett led i en registrering enligt REACH-förordningen. Uppgifterna ska uppdateras och anmälas till kemikaliemyndigheten, om klassificeringen och märkningen ändras.

7. Förvaring av uppgifter
En leverantör (tillverkare, importör, nedströmsanvändare och distributör) ska sammanställa och hålla tillgängliga alla uppgifter som aktören använder för klassificering och märkning i minst 10 års tid efter att aktören senast använt ämnet eller blandningen i fråga. Uppgifterna ska förvaras på samma sätt som de uppgifter som förutsätts i artikel 36 i REACH-förordningen.