• Textstorlek aaa

REACH

REACH-förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, som trädde i kraft den 1 juni 2007.  Förkortningen REACH kommer från orden Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH-förordningen har ersatt cirka 40 olika bestämmelser, och förordningen är lagstiftning som är direkt bindande för medlemsländerna.

Det viktigaste målet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, öka konkurrensförmågan inom den kemiska industrin inom EU, främja utvecklandet av alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnena är och garantera fri rörlighet för varor på den inre marknaden inom Europeiska unionen.

Som medel för att uppnå målen används registrering av ämnen, bedömning av vissa ämnen, ett tillståndsförfarande för de farligaste ämnen och begränsning av kemikalier som ett så kallat skyddsnät. Systemet bygger på riskhantering som gäller ämnen, ämnen som ingår i kemikalieblandningar och i vissa fall ämnen som ingår i varor.

REACH lägger ett allt större ansvar på industrin när det gäller risker som kemikalier kan medföra för hälsan och miljön.