• Textstorlek aaa

Tillverkarens och importörens uppgifter och skyldigheter

En tillverkare är ett företag som ligger i EU-området och som tillverkar ämnen i EU-området.
En importör är ett företag som ligger i EU-området och som ansvarar för import till EU-området.
En producent av en vara är ett företag som ligger i EU-området och som tillverkar eller monterar en vara i EU-området.
En enda representant är ett företag som ligger i EU-området och som en tillverkare utanför EU utsett att sköta importörens skyldigheter i anslutning till ämnen, blandningar eller varor som tillverkaren tillverkar. Importörer som tillhör samma distributionskedja betraktas i detta fall som nedströmsanvändare.

 

Tillverkare eller importör av ett ämne

Tillverkaren/importören är skyldig att registrera ämnen hos Europeiska kemikaliemyndigheten, om aktören tillverkar eller importerar ämnen som ingår i REACH-förordningens tillämpningsområde som sådana eller ingående i en blandning i mängder på minst 1 ton per år.

Tillverkaren/importören har informationsskyldighet. Aktören ska till mottagaren av sitt ämne eller sin blandning med ett säkerhetsdatablad (SDB) tillhandahålla information om trygga användningsförhållanden för ämnet eller blandningen och om nödvändiga säkerhetsåtgärder, om SDB krävs. Om SDB inte krävs, är tillverkaren/importören skyldig att informera mottagaren om att ämnet kräver tillstånd och om begränsningar som gäller ämnet samt ge den information som är nödvändig för att det ska vara möjligt att definiera och vidta adekvata riskhanteringsåtgärder.

Tillverkaren och importören av ett ämne ska ha tillstånd för att använda och på marknaden utsläppa ett ämne som ingår i bilaga XIV till REACH-förordningen. Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare får ansöka om tillstånd ensam eller i samarbete med andra aktörer i distributionskedjan.

Tillverkare och importörer av ett ämne ska iaktta de begränsningar som föreskrivs i bilaga XVII till REACH-förordningen.

Producent eller importör av en vara

En producent eller importör av en vara ska lämna in en registrering till Europeiska kemikaliemyndigheten om ett ämne som ingår i REACH-förordningens tillämpningsområde, om följande villkor blir uppfyllda:

  • mängden av ämnet i varorna överstiger totalt 1 ton per producent eller importör och per år och 
  • ämnet är avsett att avges under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden

En producent eller importör av en vara ska lämna in en anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten, om ett ämne som varan innehåller finns på listan för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (på den s.k. kandidatlistan), då:

  • ämnet ingår i varan i en koncentration på över 0,1 viktprocent och 
  • mängden av ämnet i varorna överstiger totalt 1 ton per år

Anmälan ska lämnas in inom 6 månader från det att ämnet lades till på kandidatlistan.

Anmälan behöver inte göras om producenten eller importören kan utesluta att människor eller miljö exponeras för ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, vilket inbegriper bortskaffande. I så fall skall producenten eller importören lämna vederbörliga anvisningar till varans mottagare.

Producenten eller importören av en vara har informationsskyldighet. Detta innebär att leverantören ska ge sina kunder tillräcklig information som leverantören har tillgång till om ämnen som inger mycket stora betänkligheter som varorna innehåller, om koncentrationen av ämnet i varan är över 0,1 viktprocent. Motsvarande information ska på begäran också lämnas till konsumenter (inom 45 dagar från begäran).

En producent av en vara ska ha tillstånd att använda ett ämne, om ämnet ingår i bilaga XIV i REACH-förordningen. Importörer av varor behöver inte söka tillstånd även om en vara skulle innehålla ett ämne som ingår i bilaga XIV.

Producenter och importörer av en vara ska iaktta de begränsningar som föreskrivs i bilaga XVII.