• Textstorlek aaa

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet är en handling som används för att förmedla information om egenskaperna hos ett ämne eller en blandning, riskerna med ett ämne och användning av ämnet för industriellt eller professionellt bruk. Bestämmelser om säkerhetsdatabladet ges i artikel 31 i REACH-förordningen (EG) Nr 1907/2006 samt i bilaga II till förordningen.

Vilka kemikalier kräver säkerhetsdatablad
Uppgörande av säkerhetsdatablad
CLP-klassificering och -märkning i säkerhetsdatablad
Tillhandahållande och uppdatering av säkerhetsdatablad
Omständigheter som ska beaktas i säkerhetsdatablad

 
Vilka kemikalier kräver säkerhetsdatablad

En tillverkare, importör, distributör eller annan verksamhetsutövare som ansvarar för att släppa ut en kemikalie på marknaden eller för att överlåta en kemikalie till användning ska uppgöra ett säkerhetsdatablad och tillhandahålla det för kemikaliens användare om

 • ett ämne eller en blandning som klassificeras som farligt; eller
 • ett ämne som är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) eller som är mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB-ämnen); eller
 • ett ämne som inger särskilda betänkligheter, dvs. om ämnen på kandidatlistan för tillståndspliktiga ämnen.

Ett säkerhetsdatablad ska uppgöras men endast tillhandahållas på adressatens begäran om en oklassificerad blandning, dvs. om en blandning som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt men som innehåller:

 • minst 1 viktprocent av ett ämne (icke gasformigt) eller minst 2 viktprocent (gasformigt) av ett ämne som utgör en fara för människors hälsa eller miljön; eller
 • minst 0,1 viktprocent (icke gasformigt) av ett ämne som är cancerogent (kategori 2) eller reproduktionstoxiskt (kategori 1A, 1B och 2), hudsensibiliserande (kategori 1), luftvägssensibiliserande (kategori 1) eller har verkningar via laktationen eller ett ämne som är långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT) eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB-ämnen) eller ett ämne som finns på kandidatlistan för tillståndspliktiga ämnen; eller
 • ett ämne för vilket det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad behöver inte tillhandahållas för ämnen eller blandningar som är avsedda för allmän användning och som är klassificerade som farliga, om man på annat sätt ger tillräckliga uppgifter om trygg användning, såvida inte en nedströmsanvändare eller distributör begär det. Säkerhetsdatablad behöver inte tillhandahållas konsumenter.

Uppgörande av säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad ska uppgöras i enlighet med kraven i bilaga II till REACH. Bilaga II har ändrats med kommissionens förordning (EU) 453/2010 och kommissionens förordning (EU) 2015/830. Säkerhetsdatablad måste uppfylla kraven i förordning (EU) 2015/830 efter den 1 juni 2015. Det går att fortsätta använda säkerhetsdatablad som lämnats till en mottagare före den 1 juni 2015 fram till 31 maj 2017 utan att man behöver ändra dem i linje med förordning (EU) 2015/830.  

I ett säkerhetsdatablad finns 16 huvudpunkter. Under dessa finns underpunkter. Alla punkter ska fyllas i. Informationen i säkerhetsdatabladet ska vara kortfattad och tydlig. Ett säkerhetsdatablad har ingen viss längd. Informationen i säkerhetsdatabladet ska överensstämma med informationen i kemikaliesäkerhetsrapporten, om en sådan krävs i enlighet med artikel 14, och de påkallade exponeringsscenarierna ska bifogas säkerhetsdatabladet. I exponeringsscenarierna beskrivs verksamhetsförhållandena och riskhanteringsåtgärderna i syfte att trygga att kemikalien används säkert.

CLP-klassificering och -märkning i säkerhetsdatabladet

CLP-förordningen (EU-förordning Nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier beaktas i säkerhetsdatabladet i enlighet med CLP-förordningens övergångsperioder.

På marknaden får finnas blandningar som märkts på det sätt som ska avskaffas, och för dem får den klassificering och märkning som ska avskaffas användas i SDB fram till 1.6.2017, om de har släppts ut på marknaden före 1.6.2015.

Tillhandahållande och uppdatering av säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad ska tillhandahållas avgiftsfritt på papper eller elektroniskt senast på den dag då ämnet eller blandningen levereras första gången. Säkerhetsdatabladet tillhandahålls på de officiella språken i det land där kemikalien utsläpps på marknaden. I Finland är språken finska och/eller svenska beroende på mottagare.

Ett säkerhetsdatablad ska utan dröjsmål uppdateras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller ny information om faror blir tillgänglig, när ett tillstånd för användning av ett tillståndspliktigt ämne har beviljats eller vägrats, eller när en begränsning har fastställts. Den uppdaterade versionen ska avgiftsfritt lämnas till alla tidigare användare till vilka ämnet eller blandningen har levererats under de 12 föregående månaderna.

Omständigheter som ska beaktas i ett säkerhetsdatablad  

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

 1.1 Produktbeteckning

 • ska vara överensstämmande med varningsetiketten och för ämnen som registreras ska användas samma produktbeteckning som vid registreringen 
 • REACH-registreringsnumret för ämnet ska anges

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

 • de identifierade användningar som är relevanta för mottagarna av ämnet eller blandningen och användningar som leverantören avråder från ska anges 
 • de användningar som anges ska överensstämma med de identifierade användningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten och de bifogade exponeringsscenarierna
 AVSNITT 2: Faroidentifiering

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

 • CLP-klassificering
 • uppräknade skadliga effekter i enlighet med avsnitt 9–12 i SDB

2.2 Märkningsuppgifter

 • CLP-märkningar 

OBS. Säkerhetsdatabladet för en blandning kan ha den vikande klassificeringen och märkningarna fram till 1.6.2017, om blandningen har släppts ut på marknaden klassificerad, märkt och förpackad i enlighet med den vikande lagstiftningen före 1.6.2015.

 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

 Antingen punkt 3.1 eller 3.2 fylls i.

3.1 Ämnen

 • den kemiska identiteten för ämnets huvudbeståndsdel ska anges 
 • den kemiska identiteten för alla föroreningar, stabiliseringsmedel eller andra enskilda beståndsdelar än huvudbeståndsdelen som i sig är klassificerade och bidrar till klassificeringen av ämnet, ska anges

3.2 Blandningar

 • av beståndsdelarna i en blandning anges produktbeteckningen, om den är tillgänglig, koncentrationen eller koncentrationsintervallet och klassificeringen samt kända REACH-registreringsnummer från vilka nedströmsanvändare och distributörer kan utelämna de fyra sista siffrorna 
 • för ämnen meddelas den vikande klassificeringen och CLP-klassificeringen fram till 1.6.2015

Beståndsdelar i klassificerade blandningar som ska anmälas:

 • hälso- eller miljöfarliga ämnen, om deras koncentrationer är minst lika stora som de lägsta värdena i punkt 3.2.1 i bilaga II till REACH-förordningen 
 • ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen 
 • PBT- och vPvB-ämnen samt ämnen på kandidatlistan, när ämnets koncentration i en blandning är över 0,1 %

Beståndsdelar i icke-klassificerade blandningar som ska anmälas:

 • ämnen som är hälso- eller miljöfarliga, då koncentrationen av ett enskilt ämne är över 1 % (gasformiga över 0,2 volym-%) 
 • ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen, då koncentrationen av ett enskilt ämne är över 1% (gasformiga över 0,2 volym-%) 
 • PBT- och vPvB-ämnen samt ämnen på kandidatlistan, när ämnets koncentration i en blandning är över 0,1 %

Obs! Det rekommenderas att M-faktorerna i faroklassificeringen i CLP-förordningen för ämnen som är mycket giftiga i vattenmiljö anmäls (kategori akut 1 och kategori kronisk 1)